بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
br ENGLISH
تعرفه هاي بيمارستان

تخت بستري در هر روز

1/826/000 ريال

تخت مراقبت هاي ويژه ((ICU

  8/473/000ريال

ويزيت پزشك عمومي

127/000ريال

ويزيت اوليه متخصص

523/600 ريال

ويزيت ثانويه

428/400 ريال

ويزيت ترخيص

285/600 ريال

مشاوره متخصص

523/600 ريال

مشاوره پزشكي قانوني

571/200 ريال

اعمال جراحي گلوبال

90 نوع بيماري كه هزينه آن ثابت مي باشد

يك واحد K بيهوشي

95/200 ريال

يك واحد Kجراحي

95/200 ريال

يك واحد Kفيريوتراپي

95/200 ريال

خدمات پرستاري

6 % جمع كل هزينه تخت عمومي و ICU

نوار قلب

95/200 ريال

 

تعرفه هاي پزشكي مصوبه اجرايي در بيمارستان سال 1398

1398/11/13
Powered by DorsaPortal