بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
تعرفه هاي بيمارستان

تعرفه های پزشکی مصوب اجرایی سال 1400

تخت بستری در هر روز

2620000 ریال

تخت مراقبت ویژه (ICU)

12159000 ریال

ویزیت پزشک عمومی

الکترونیکی 194000 ریال

                 غیرالکترونیکی 164000 ریال

ویزیت اولیه متخصص

745450 ریال

ویزیت ثانویه

611550 ریال

ویزیت ترخیص

407700 ریال

مشاوره متخصص

747450 ریال

مشاوره پزشکی قانونی

815400 ریال

اعمال جراحی گلوبال

90 نوع بیماری که هزینه آنها ثابت میباشد

یک واحد K بیهوشی

تمام وقت 314400 ریال

                     غیرتمام وقت 135900 ریال

یک واحد K جراحی

تمام وقت314400 ریال 

                 غیرتمام وقت 135900 ریال

یک واحد K فیزیوتراپی

135900 ریال

خدمات پرستاری

6 درصد تخت بستری

نوار قلب

166070 ریال

 

1400/09/28
Powered by DorsaPortal